Radosław Kubaś, Partner, Lider ds. sektora publicznego, Deloitte

Rewitalizacja jest szansą na pobudzenie do życia zdegradowanych obszarów miast oraz poprawę szeroko rozumianej jakości życia mieszkańców.

Proces degradacji przestrzeni dotyczy większości miast w Polsce i na świecie. Przeciwdziałanie temu zjawisku stanowi zadanie własne samorządu gminnego i może być realizowane w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, oraz inne programy rewitalizacji uchwalone na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Stanowią one  podstawę późniejszych działań w zakresie odnowy przestrzeni miast.

Firma Deloitte oferuje włodarzom miast kompleksowe wsparcie przy przygotowaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych. Naszym klientom oferujemy doradztwo na poziomie strategicznym i operacyjnym, przygotowujemy wstępne analizy planistyczne, studia wykonalności z programami funkcjonalno-użytkowymi, oraz koncepcjami zagospodarowania przestrzeni. Działania doradcze Deloitte obejmują wszechstronny katalog analiz i badań prowadzonych z wykorzystaniem sprawdzonej metodyki, w tym doświadczeń z sektora komercyjnego, aż do etapu wnioskowania o dofinansowanie i realizacji projektu.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być w naszym odczuciu realizowane w sposób zintegrowany i kompleksowy, oparte na szerokim zestawie interwencji, np. z zakresu edukacji, mieszkalnictwa, czy kultury. Wyżej wymieniony katalog obejmuje m. in. analizę wyjściowej sytuacji społeczno-gospodarczej, analizy sektorowe dotyczące np. polityki mieszkaniowej czy lokalnego rynku pracy, identyfikację istniejących barier i potencjałów, wskazanie kluczowych grup interesariuszy, wypracowanie wspólnie z samorządem spójnej wizji i programu wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej.

Na tym etapie nie można zapomnieć też o skutecznych instrumentach włączających inwestorów prywatnych w cały proces oraz rozwiązaniach technologicznych, jakie oferuje idea smart city.